ขั้นตอนการทำโครงงาน

ขั้นตอนที่ 1  การคิดเลือกหัวเรื่องและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นการหาหัวข้อในการทดลอง ที่อยากรู้อยากเห็น รวมถึงการขอคำปรึกษา หรือข้อมูลต่างๆจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 2 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน เค้าโครงของโครงงานมีหัวข้อดังนี้

  • หัวข้อรายการ   รายละเอียดที่ต้องมี

1.ชื่อโครงงาน    (ทำอะไร กับใคร เพื่ออะไร)

2.ชื่อผู้ทำโครงงาน  ( ผู้รับผิดชอบโครงงานนี้)

3.ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน (ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ)

4. หลักการและเหตุผล  (เหตุผลและความคาดหวัง)

5.จุดหมาย/วัตถุประสงค์  (สิ่งที่ต้องการให้เกิดเมื่อสิ้นสุดการทำโครงงาน)

6.สมมุติฐานของการศึกษาโครงงาน  (สิ่งที่คาดว่าจะเกิดเมื่อสิ้นสุดการทำโครงงาน)

7.ขั้นตอนการดำเนินงาน (ขั้นตอนการทำงาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่)

8. ปฏิบัติโครงงาน  (วัน เวลา และกิจกรรมดำเนินงานต่างๆตั้งแต่ต้นจนเสร็จ)

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ   ( สภาพของผลที่ต้องการให้เกิดทั้งที่เป็นผลผลิตกระบวนการ และผลกระทบ)

10. บรรณานุกรม  (ชื่อเอกสารข้อมูล ที่ได้จากแหล่งต่างๆ)

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติโครงงาน เป็นการดำเนินงานตามแผน ที่กำหนดไว้ในเค้าโครงของโครงงาน และต้องมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆให้ละเอียดและต้องจัดทำอย่างเป็นระบบ มีความระเบียบ เพื่อที่จะได้ใช้เป็นข้อมูลต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 การเขียนรายงาน ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมประเด็นสำคัญของโครงงาน โดยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปต่างๆ เช่นการสรุป การรายงานผล ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ เช่น บทคัดย่อ บทนำ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 การแสดงผลงาน เป็นการนำเสนอผลงาน สามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการ หรือทำเป็นสิ่งพิมพ์การสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อนตามความเหมาะสมของโครงงาน

แหล่งอ้างอิง

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: