คำนิยม_ม.5_ปี 61

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนแสดงความรู้สึก  โดยพิมพ์ลงในช่องความคิดเห็นด้านล่างนี้นะคะ (สิ่งไหนที่ได้เรียนกับครูทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน   สิ่งไหนที่ครูทำแล้วหนูประทับใจ   เรียนกับครูแล้วรู้สึกอย่างไร)   และลงชื่อ-นามสกุลจริงด้วย ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นนะคะ
(ไม่มีผลต่อคะแนน)

โฆษณา
 1. นางสาวเบญจา ฟูบุยมา

  จากการเรียนรู้การทำโครงงาน หนูได้รู้กระบวนการการทำงาน ได้เป็นคนวางแผนงานต่างๆ ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม ได้รู้ถึงความสามัคคี การทำงานเป็นหมู่คณะ ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆมากมาย แต่พวกหนูก็สามารถผ่านพ้นมาได้ เป็นบทเรียน เป็นประสบการณ์ที่พวกหนูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้
  หนูขอบพระคุณอาจารย์ที่มีโครงงานนี้ให้พวกหนูได้ทำ มันเป็นประโยชน์ต่อพวกหนูอย่างมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 2. นายปราการ ประคองศรี

  จาการเรียนรุ้ได้รับความรู้จากเรื่องที่เรียนเเละนำไปปฎิบัติเเละเรียนรู้ได้จริงได้รู้วิธีการทำเเละการปฎิบัติงานกระบวนการทำ เเละนำเอาความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 3. น.ส.มัณฑณา เจริญสุข

  เทอมนี้ได้เรียนกับครู ก็ได้อะไรหลายอย่างๆทั้งการทำหน้าที่ในกลุ่มได้เรียนรู้วิธีการทำงานอย่างมีระบบ
  ทำให้สามารถออกมาตามแบบที่ออกแบบไว้การทำงานร่วมกับคนอื่นโดยผ่านระบบที่ทันสมัย และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบลายผ้าผ่านโปรแกรม Excl
  สิ่งที่ชอบก็คือการได้ลงมือทำเดี้ยวตัวเอง และมีความสุขกับงานที่ได้รับค่ะ

  น.ส.มัณฑณา เจริญสุข

 4. น. ส นภัสสร แสงทอง

  ได้การเรียนรู้อะไรมากมายในระหว่างการเรียน ได้นำไปปฎิบัติใช้งานอะไรหลายๆอย่าง ในระหว่างเรียนได้ได้การวางแผนออกแบบสวดลายที่คิดขึ้นมาเองมีส่วนร่วนช่วยเพื่อนในการทำงานคิดลวดลายต่างๆ

 5. พรพิมล คล้อยเจริญศรี

  นางสาวพรพิมล คล้อยเจริญศรี ม.5/1 เลขที่17 รู้สึกประทับใจในการได้ออกแบบลายผ้าเของตนเองกับของกลุ่มเพื่อน ได้ไปสอบถามกับป้าน้อย ได้นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์กับลายผ้าของกลุ่ม ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันกับเพื่อนค่ะ

 6. น.ส.ธัญญาภรณ์ แสงมณี

  ขอบคุณอาจารย์ที่สอนทำเว็บและแนะนำเว็บต่างๆ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ ชอบทำให้พวกหนูเตือนเต้นเร้าใจตลอดเวลาที่ได้เรียนกับอาจารย์ สมกับเป็นอาจารย์ในยุคThailand 4.0 ที่สุด ขอบคุณมากๆค่ะ
  หนูจะนำแนะความรู้และประสบการณ์ที่หนูและเพื่อนๆได้เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

  ธัญญาภรณ์ แสงมณี ม.5/1 เลขที่8

 7. น.ส.กนิษฐา แก้วประวัติ

  ขอบคุณอ.ที่คอยสอนใช้เว็บในการทำงาน ในหลายๆรูปแบบ และการใช้เว็บให้เป็นประโยชน์ ให้รู้จักกระบวนการการทำงานแบบกลุ่มยังให้สำเร็จ ได้รู้วิธีการออกแบบลายผ้า ความสามัคคีในกลุ่ม
  และเรียนรู้การเป็นหัวหน้ากลุ่มที่ดี คอยช่วยสมาชิกในกลุ่ม การแบ่งงาน ความรับผิดชอบในหน้าที่

  น.ส.กนิษฐา แก้วประวัติ ม.5/1 เลขที่ 6

 8. นางสาวปัณฑิตา เรืองฤทธิ์

  นางสาวปัณฑิตา เรืองฤทธิ์
  รู้สึกว่าเทอมนี้ได้ระบบการทำงานกลุ่มเยอะมากเลยทีเดียว การเริ่มเป็นคนที่ไม่มีระบบในการทำงาน พอได้เรียน ต้องรู้จักทำงานเป็นระบบไม่งั้นก็พังทั้งลกุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้งานไม่เสร็จลุล่วง อีกทั้งยังได้ประสบการณ์ในการออกพื้นที่หาประสบการณ์ และสามารถนำกระบวนการทำงานเป็นทีมเป็นระบบไปใช้ในชีวิตมหาลัยได้ Thanks so muchh

 9. นาย.เจษฎาภรณ์ โพธิ์สัมฤทธิ์

  ขอบคุณคับ ที่สอนการออกแบบรายผ้าและการใช้เว็บต่างๆและการให้คำแนะนำอีกมากมาย
  นาย.เจษฎาภรณ์ โพธิ์สัมฤทธิ์ ชั้น.5/1 เลขที่3

 10. นาย จิรายุ แก้วเมือง

  นาย จิรายุ แก้วเมือง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 1 เทอมนี้ได้เรียนกับอาจารย์ก็ได้ความรู้หลายอย่างที่เพิ่มมากขึ้น ได้รับความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้นำมาประยุต์ใช้ และรู้สึกประทับใจที่ได้ทำงานกลุ่มในครั้งนี้เพราะว่าได้มีลายผ้าเป็นของตัวเอง ที่ทุกคนในกลุ่มตั้งใจทำกันมากและได้รับประสบการณ์ต่างๆจากการเรียนครั้งนี้

 11. น.ส.พัชญ์ฐกัญ สุมนทา

  การเรียนการสอนที่ใช้สื่อออนไลน์ มีองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นพื้นฐานในการสื่อออนไลน์ก้าวเข้าสู่ยุค 4.00

 12. ชลธิชา ศรีชมเมือง

  สิ่งที่ได้จากการเรียนคอมพิวเตอร์ ได้รู้จักการเรียนบนออนไลน์ว่ามันดีกว่าการเล่นแบบปกติอย่างไรถ้าเราเรียนปกติถ้าทำงานหายก็คือหายก็ต้องทำใหม่แต่ถ้าเรียนบนออนไลน์ไม่ต้องบันทึกงานก็ไม่หายไปไหน แล้วที่ได้อีกคือการใช้เอกซ์เซลทำอย่างไรให้เร็วทำทันคนอื่น ได้รู้จักการทำงานด้วยตนเอง ได้ลงมือทำจริงและปฏิบัติจริงทำให้เราภมูิใจในการทำงานของเราสิ่งที่ประทับใจก็คือการทำงานด้วยตนเองจนสำเร็จตามที่เราต้องการการที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อน ความรู้สึกก็ดีใจที่ได้เรียนคะ

 13. นางสาวขวัญนภา โพธิ์มณี ม.5/1 เลขที่7
  สิ่งที่หนูประทับใจคือสิ่งที่อาจารย์สอนสามารถทำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและยังสามารถนำไปต่อยอดได้อีกสามารถนำไปสร้างอาชีพสร้างรายได้และยังได้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และยังทำงานได้รวดเร็วกว่าเดิม

 14. นางสาว ศุภธิดา บุญธรรม ม.5/1 เลขที่ 13
  จากงานที่อาจารย์มอบหมายมาให้คือการออกแบบลายผ้า ทำให้ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนบางคนที่ยังไม่เคยทำงานร่วมกัน ได้รู้จักกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม ได้ร่วมมือกันระดมสมอง ออกแบบ และแก้ปัญหา จนงานสำเร็จลุล่วงทันเวลา สิ่งที่ได้และประทับใจในการเรียนวิชานี้ คือ การเปิดโอกาสให้เด็กทำงานด้วยตัวเอง และ เสนอความคิดของตัวเองออกมา โดยมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำ ควบคุมวินัย อยู่เบื้องหลัง ไม่ใช่คอยป้อนทุกอย่างให้นักเรียน ทำให้เกิดองค์ความรู้จริง สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

 15. นางสาวอรอนงค์ จันทองเทศ เลขที่14 ม.5/1
  ได้ออกแบบลายผ้าที่คิดขึ้นเองได้ความรู้วิธีการทำลายผ้า มีประสบการณ์มากขึ้นในการออกแบบลายผ้า สามารถนำไปไช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าได้และสามารถประกอบอาชีพได้เกี่ยวกับลายผ้าของตนเอง สร้างเสริมรายได้ในอนาคต นักเรียนสามรถออกแบบลายผ้าในความคิดไอเดียของตนเองได้อย่างไม่หมือนใครมาก่อน
  สิ่งที่ประทับใจคือ มีผลงานลายผ้าเป็นของตนเอง ที่คิดขึ้นเอง และไม่เหมือนใคร

 16. อัจชญา แสนสุข

  น.ส. อัจชญา แสนสุข ชั่น ม.5/1 เลขที่ 5 การเรียนคอมเทอมนี้ ได้รู้จักการทำงานแบบเป็นระบบได้ช่วยเหลื่อซึ่งกันและกัน ได้มีความสามัคคีมีน้ำใจในการทำงานกลุ่ม

 17. หนูเป็นนักเรียนที่พึ่งย้ายมาตอน ม.5 อยู่ที่นู่นหนูไม่ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ แต่พอย้ายมาที่นี่หนูได้เรียนวิชา IS ได้รับความรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น การออกแบบลายผ้า ความรู้สึกที่มีต่ออาจาร์ย อาจาร์ยเป็นคนที่เรียนด้วยแล้วสนุก ขบขันอารมณ์ดี

  นางสาวธาริดา เอี่ยมสอาด ม.5/1 เลขที่18

 18. นางสาว สุวนันท์ มีสวัสดิ์ ชั้นม.5/3 หนูรู้สึกว่า เทอมนี้เป็นเทอมที่พิเศษมากๆสำหรับตัวนี้ คือ อาจารย์ได้ฝึกให้หนูรู้จักคิดค้นสิ่งที่แปลกใหม่ตลอดเวลา และได้ฝึกการทำงานคนเเดียวและเป็นกลุ่ม ซึ่งงานชิ้นนี้ได้ให้โยชน์หลายอย่างกับตัวหนู เช่น ทำให้เรารู้จักความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความซื่อตรงและซื่อสัตย์ต่่องานที่เรารับผิดชอบ หลายอย่างที่ได้จากการทำโครงงาน ไม่ว่าจะด้านใดสุดท้ายสิ่ง้หล่านี้ก็สามารถนำไปประกอบอาชีพหรือ เพิ่มพูลทักษะชีวิตได้

 19. นางสาว ดวงพร ฉลาดจัด

  จากที่อาจารย์สอนหนูทำให้หนูได้รู้ว่าการทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะมันส่งผลให้ทุกคนภายในกลุ่มเกิดความรับผิดชอบและไม่มีความรับผิดชอบการทำงานเป็นกลุ่มที่แท้จริงแล้วคือการร่วมมือกันการประสานงานกันอย่างมีระบบและการสื่อสารที่ถูกต้องและแม่นยำ

 20. นายอดิศักดิ์ พิมทอง

  นายอดิศักดิ์ พิมทอง ม.5/3 เลขที่2 จากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ผมได้รู้จักโปรแกรมต่างๆ ที่เอาไว้ใช้ในการทำงานหรือสร้างโครงงานต่างๆ และรู้จักการใช้โปรแกรมต่างๆให้ถูกต้อง การที่ได้เรียรวิชานี้ได้รับสิ่งต่างๆมากมายได้ทั้งความรวมมือรวมใจแบ่งปันช้วยเหลือกันเเละกันทุกคนได้แสดงออกถึงความสามารถในตัวเองออกมาทุกคนช้วยกันในทุกๆด้านให้ความสำคัญกับชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายและรวมมือกันทำให้สำเร็จการเรียนวิชานี้สามารถนำไปใช้ทักในชีวิตประจำวัน

 21. นางสาว ชุติสรา หงษ์ยิ้ม

  หลังจากที่ได้เรียนรู้กับอาจารย์หนุก็ไดรุ้การทำงานที่เป็นระบบและความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นว่าเราใช้ความคิดของเราในการออกความเห็นได้ และได้รับรุ้ความรุ้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นมา เช่น การออกแบบลายผ้า การทำงานเป็นกลุ่ม การร่วมมือการทำงานและการแก้ไขปัญหาของงานการเรียนวิชานี้จึงสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

 22. นายสมภพ ผ่องเเผ้ว

  ผมต้องขอบคุณที่ อ. สอนเรื่องการออกเเเบบลายผ้าที่ผมไม่รู้เรื่องลายผ้า
  พอผมได้เรืองรู้จาก อ. บ้างเพื่อนบ้างทำให้รู้ว่าการทำลายมันยากขนานไหน
  เเต่พอผมออกเเบบทเสร็จผมก็ภูมิใจเพราะมันเป็นงานที่ผมตั้งใจสุดความสามารถ
  เเล้ว

 23. นายจิรายุส หอมจันทร์

  จากที่ผมได้เรียนวิชานี้หรือทำกิจกรรมนี้ ผมได้ความรุ้มากมายและได้ไปศึกษาค้นคว้าอะไรหลายๆอย่างที่อาจารย์ให้ทำงานนี้ ผมจะได้เอาไปใช้ชีวิตประจำวันได้ในอาคต และได้สอนให้มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่อะไีหลายๆอย่าง และไห้มีความคิดที่มากเพิ่มขึ้นในหลายๆอย่าง และได้มีความคิดที่ก้าวไกล

 24. นาย เอกศิษฎ์ จริงพูด ชั้นม.5/3 เลขที่3 ผมเรียนที่นี้มาตั้งต่ม.1 ผมเป็นคนที่ไม่ชอบวิชาคอมพิวเตอร์ เพราะวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่ยากสำหรับผม แต่พอผมได้มาเรียนกับ อ.วรวรรณ ผมรู้สึกรักเเละชอบวิชาคอมพิวเตอร์นี้มาก เพราะ อ.วรวรรณ สอนเข้าใจง่าย รู้เรื่องเป็นกันเอง

 25. ได้ความรู้

 26. นายกฤษฎา ชื่นเเช่ม

  นายกฤษฎา ชื่นเเช่ม ม.5/3 เลขที่ 4 ผมไดรับความรู้จากการเรียนวิชานี้อย่างมาก
  เเถมยังได้รับประสบการณ์การหลายยอย่างด้วยกันคับ ทั้งยังมีวิถีชีวิตที่ไม่ย้อท้ิต่อ
  ยุคสมัยไหม สิ่งที่ได้เรียนรุ้นั้น สามารถ นำไปใช้เพื่อสร้างอาชีพสำรองได้อีกด้วย
  เเถมยังรู้จักความขยันหมั่นเพียง เป็นสิ่งที่มหัสจรรห์ มากคับ ผมชอบลวดรายผ้า
  เเบบสมัยก่อนเป็นบางแบบ การที่ได้เรียนวิชานี้นั้น สามารถทำให้มีความรู้ต่อการทำ
  งานชิ้นอื่นต่อไปได้อีก

 27. ได้รับประสบการณ์ชีวิตที่ดีความรู้ใหม่ๆ

 28. นายภูธเนศ น้อมถวาย

  ผมได้รู้อะไรหลายๆอย่างจากโครงงานครั้งนี้ เช่น ความสามัคคี ความรับผิดชอบ และได้คิดสร้างสรรค์อะไรอีกมากมายจากงานลายผ้า ล้ะยังได้ความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้สอน ทำให้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 29. นายณภัทร มงคลฟัก

  นาย ณภัทร มงคลฟัก ม.5/2 เลขที่1 ผมได้รับความรู้ในการทเป็นระบบกลุ่มเเละได้รับความรู้เพิ่มเติมในการใช้โปรเเกรมต่างๆอีกทั้งได้ประสบการณ์การทำงานเเบบลงมือปฏิบัติอีกด้วยครับคำเเนะนำของคุณครูในการออกเเบบลายผ้า พวกเราก็ได้เเนวทางการคิดเเละนำไปปฏิบัติใช้จนทำให้ผมได้ชิ้นงานออกมาที่สวยงามครับ ผมขอขอบคุณครับที่คอยอบรบเเละสั่งสอนให้ผมเป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเเละฝึกให้ผมเป็นผู้นำมากขึ้นขอบคุณอีกครั้งครับ

 30. นายธณาธิป บุญงาม ม.5/2 เลขที่5
  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทตโนโลยีต่างๆให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและสามารนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในขีวิตประจำวันหรือการนำไปปฎิบัติในการทำงานอื่นๆได้ และยังได้ร่วมทำงานกันเป็นกลุ่มซึ่งเป็นความคิดที่ดีเพราะทุกคนได้แสดงความสามารถของตนเองและได้ช่วยเหลือเพื่อนๆภายในกลุ่มคนอื่นๆอีกด้วย
  งานที่ผมประทับมากที่สุดคือ การออกแบบลายผ้ากลุ่มและลายผ้าเดี่ยวเพราะว่า ทุกคนได้แสดงความสามารถในการออกแบบลายผ้าให้ออกมามีความสวยงามและสร้างสรรค์และยังนำลานยที่เป็นลยไทยเดิมมาประยุกต์ให้เข้ากับลายที่เราออกแบบได้อีกด้วย

 31. นางสาว ธัญญารัตน์ สิงห์ทอง ชั้นม.5/2 เลขที่ 6 จากที่เรียนมาก็ได้ได้ความรู้มากมายอย่างเช่นได้ความรู้เรื่องการออกแบบลายผ้าได้ฝึกคิดฝึกทำได้ปฎิบัติจริงลงมือทำจริงและสิ่งที่ได้เรียนรู้นั่้นก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและรู้จักโปรแกรมที่นำไปใช้สร้างอะไรได้หลายอย่างค่ะ

 32. หนูได้ความรู้ที่ได้จากการใช้คอม ได้ทั้งความสามัคคีในกลุ่ม ได้มีความรับผิดชอบของตัวเอง หนูจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน จะใช้ให้ถึงที่สุด

 33. นายภูริชกานต์ ม้วนไทยสงค์ ม.5/2 เลขที่ 4 สิ่งที่ได้จากวิชานี้ อย่างแรกก็คือ การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ได้ศึกษานิสัยใจคอ การวางแผนปรึกษา ตลอดจนกระบวนการทำงานเป็นทีม ยอมรับความคิดเห็นจากคนอื่นและสิ่งสำคัญมากๆและได้เรียนรู้นอกจากตัวหนังสือ คือ “ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ภาระงาน ต่อความรู้สึก ต่อเพื่อน ต่อสิ่งที่ผิดพลาด” เมื่อทบทวนความผิดพลาดก็จะสามารถนำข้อผิดพลาดไปปรับปรุงในครั้งต่อไป ให้ดีกว่าเดิม เพื่อที่จะ Up Level ไปสู่งานที่ใหญ่ขึ้น ยากขึ้น และอุปสรรค์เยอะขึ้นครับ !

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s