รางวัลชมเชย ระดับประเทศ(กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 11)

8 ทีมเราได้ไปต่อ…1 ใน 10 ทีมสุดยอดการดำเนินธุรกิจพลิกฟื้นชุมชนด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
“กรุงไทย ต้นกล้าสีขาวปีที่ 11”

วีดีโอ…สรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงงานฯ
ทีมฟื้นฟูภูมิปัญญาฯ ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

สรุปรายงานความคืบหน้าของโครงงานฯ กับทีมโค้ช “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว”       
ทีม ฟื้นฟูภูมิปัญญา ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง  โรงเรียนปิยะบุตร์

10 สิงหาคม 2560 .. เชิญประธานและรองประธานกลุ่มสตรีอาสาบ้านพวน
มาเป็นเกียรติในวันแม่และรับเกียรติบัตร “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว”
ที่ผ่านการประกวด 30 ทีม   ณ โรงเรียนปิยะบุตร์

10 สิงหาคม 2560…ทีมฟื้นฟูภูมิปัญญา ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง
นำเสนอแผนกลยุทธ์  เป้าหมายและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
อย่างยั่งยืนตามความต้องการของชุมชน

22 สิงหาคม 2560…ครูที่ปรึกษาพร้อมทีมงานวางแผนฯ และปรับกลยุทธ์
ก่อนลงพื้นที่จริง  ณ ชุมชนบ้านพวน ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

23 สิงหาคม 2560..ครูที่ปรึกษา(ครูวรวรรณ เหรียญทอง) และหัวหน้าที่มฯ
(นางสาวเบญจวรรณ เหลืองอร่าม)  พบนายนพดล  แปลงเงิน ผู้จัดการ
กรุงไทยสาขาบ้านหมี่  เพื่อขอคำแนะนำการดำเนินโครงงานฯ

24-25  สิงหาคม 2560…ครูที่ปรึกษาพร้อมทีมงานวางแผนฯ
และกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน

26 สิงหาคม 2560…ทีมงานลงพื้นที่ฯ  ร่วมมือกับชุมชนบ้านพวน
เพื่อจัดทำห้องห้องพิพิธภัณฑ์ลายผ้าและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านพวน

27 สิงหาคม 2560…ทีมงานลงพื้นที่ฯ  ร่วมมือกับชุมชนบ้านพวน
ปรับปรุงซ่อมแซมเพดานห้องที่ชำรุด

28 สิงหาคม 2560…ทีมฯเราทำงานเชิงรุก..วันนี้คัดเลือกลายผ้าที่ออกแบบ
ด้วยโปรแกรม Excel
 เพื่อนำใส่กรอบไปตั้งโชว์ที่พิพิธภัณฑ์ลายผ้าบ้านพวน

29 สิงหาคม 2560 …กิจกรรมสร้างจินตนาการในห้องเรียนก็ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องแบบยั่งยืน
  จากรุ่นต่อรุ่น  และจะทำให้โครงการฯนี้ต่อไป  โดยเด็กๆ รุ่นใหม่
เป็นผู้สืบสาน บ่มเพาะจากคนรุ่นเก่า  บูรณาการกันระหว่างของเก่ากับใหม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมของพวกเรา   ในปีนี้โฟกัสที่ลายดอกไม้   จะทำให้ชุมชนบ้านพวนมีลายผ้าใหม่ๆ เกิดขึ้น ที่ไม่ซ่้าใคร  และเกิดการเพิ่มพูนรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

 1 กันยายน 2560 … ทีมงานลงพื้นที่ฯ เก็บกวาดทำความสะอาด เพื่อเตรียมนำลายผ้า
จัดที่ห้องพิพิธภัณฑ์ลาย

2 กันยายน 2560…ทีมงานลงพื้นที่ฯ จัดตกแต่ง พิพิธภัณฑ์ลายผ้าและศูนย์การเรียนรู้บ้านพวน

 7 กันยายน 2560…ชุมชนชาวบ้านพวน  ได้ดำเนินโครงการฯ ร่วมกับทีมฟื้นฟูภูมปัญญาฯ
อย่างต่อเนื่อง

6- 7 กันยายน 2560…เรียกรวมทีมฟื้นฟูภูมิปัญญาฯ  เพื่อเตรียมความพร้อม
ณ ห้องคอมพิวเตอร์

9-10 กันยายน 2560 … จัดตกแต่งห้องพิพิธภัณฑ์บ้านพวน  ณ ชุมชนบ้านพวน
ต.หินปัก  อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
    

11 กันยายน 2560 …ชาวบ้านก็มีส่วนร่วมในการจัดตกแต่งห้องพิพิธภัณฑ์บ้านพวน

12 กันยายน 2560… Coach Visit  จากธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่  ให้คำแนะนำกับ
ทีมฟื้นฟูภูมิปัญญาฯ  และะชมผลการดำเนินโครงงานฯ  ที่เเกิดจากความร่วมมือของชุมขน
จนก้าวไป
สู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน และเกิดประโยชน์กับชุมชนบ้านพวนแห่งนี้ คือ
……พิพิธภัณฑ์ลายผ้าและศูนย์การเรียนรู้ชุมขนบ้านพวน……

 18 กันยายน 2560 …ติดป้ายประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ลายผ้าและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านพวน

21 กันยายน 2560 …Site Visit  โดยคณะบริหารจากธนาคารกรุงไทย