ม.5/1 ปี 59

คำสั่ง  ให้นักเรียนกรอกประวัติสั้น ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง

ชื่อ-นามสกุล : ……………………
วัน เดือน ปีเกิด : …………………
ภูมิลำเนา :…………………………
โทรศัพท์ : ………………………
e-mail : ………………………

โฆษณา
 1. จันทิมา เสริมผล

  ชื่อ-นามสกุล จันทิมา เสริมผล
  วัน เดือน ปีเกิด 15 พฤศจิกายน 2542
  ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 101 หมู่9 ตำบลหินปักอำเภแบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ 082-4403924
  e-mail banzloveconan@gmail.com

 2. กฤษดา พิมพาภรณ์

  ชื่อ-นามสกุล กฤษดา พิมพาภรณ์
  วัน เดือน ปีเกิด 10/ส.ค/2542
  ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 51/1 ม.7 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี
  โทรศัพย์ 099-4196216
  e-mail krisda196@gmail.com

 3. นาย ทรงกรด ดีด้วย

  ชื่อ-นามสกุล : นาย ทรงกรด ดีด้วย
  วัน เดือน ปีเกิด : 5 กรกฎาคม 2542
  ภูมิลำเนา : 104หมู่1 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0980869467
  e-mail : songkod200@gmail.com

 4. อาทิตยา มีชื่อ

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาทิตยา มีชื่อ
  วัน เดือน ปีเกิด : 30 พฤษภาคม 2542
  ภูมิลำเนา : 19 หมู่ 6 ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 0985517182
  e-mail : S9194@piyabut.ac.th

 5. ยุทธพิชัย สว่างเนตร

  ชื่อ-นามสกุล ยุทธพิชัย สว่างเนตร
  วัน เดือน ปี 15/ส.ค/2542
  ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 19/1 ม.5 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  โทรศัพท์ 098-8842973
  e-mail tynisg@gmail.com

 6. ธันยาภรณ์ พานรินทร์

  ชื่อ-นามสกุล : ธันยาภรณ์ พานรินทร์
  วัน เดือน ปีเกิด : 1 ธ.ค. 2542
  ภูมิลำเนา : 11/1 ม.6 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0871356088
  e-mail : filmme.pffp2542@gmail.com

 7. น.ส.หนึ่งฤทัย วงวรรศ์

  ชื่อ-นามสกุล : หนึ่งฤทัย วงวรรศ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 20 พฤษภาคม 2543
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 43/1 ม.8 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 092-5052718
  e-mail : mildbas567@gmail.com

 8. น.ส. วิภารัตน์ คำปัด

  ชื่อ-นามสกุล :น.ส. วิภารัตน์ คำปัด
  วัน เดือน ปีเกิด : 20 มิถุนาายน พ.ศ 2542
  ภูมิลำเนา :222 ม.7 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 098-5517183
  e-mail :wiparatjoy23@gmail.com

 9. น.ส.ผุชุชา ศรีจันทร์ดี

  ชื่อ-นามสกุล : ผุชุชา ศรีจันทร์ดี
  วัน เดือน ปีเกิด : 24 กถมภาพันธ์ 2543
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 45/1 ม.8 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 093-1564557
  e-mail : Phuchucha@gmail.com

 10. นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ฟุ้ง

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ฟุ้ง
  วัน เดือน ปีเกิด : 28 พฤศจิกายน 2542
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่48 หมู่ที่10 อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0830457709
  e-mail : chompuamornrat@gmail.com

 11. นางสาวเบญจวรรณ เหลืองอร่าม

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจวรรณ เหลืองอร่าม
  วัน เดือน ปีเกิด : 16 สิงหาคม 2542
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 55/2 หมู่ 2 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0988540419
  e-mail : bentie2542@gmail.com

 12. นางสาวชนิกานต์ อินทอง

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิกานต์ อินทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 17 กันยายน 2542
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 96 หมู่ 79 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0930032563
  e-mail : chanikan123456@gmail.com

 13. น้ำผึ้ง นาโสม

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวน้ำผึ้ง นาโสม
  วัน เดือน ปีเกิด : 8 ธันวาคม 2542
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 43 หมู่ 4 ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 0942365173
  e-mail : S9182@piyabut.ac.th

 14. จันทิมา รอทุกข์

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทิมา รอดทุกข์
  วัน เดือน ปีเกิด : 1 ธันวาคม 2542
  ภูมิลำเนา : 95 ถนนตลาดใหม่ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 0631620793
  e-mail : S9600@piyabut.a.c.th

 15. นางสาวดวงดาว ทุมมา

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงดาว ทุมมา
  วัน เดือน ปีเกิด : 8 ตุลาคม 2542
  ภูมิลำเนา :65/2 ม.4 ต. ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0922714346
  e-mail :duangdaotumma@gmail.com

 16. น.ส. มุทิตา พิมพาพร

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาว มุทิตา พิมพาพร
  วัน เดือน ปีเกิด : 07 เมษายน พ.ศ. 2542
  ภูมิลำเนา :31/1ม.6 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 0985273577
  e-mail : mutitha07@gmail.com

 17. ณัฐณรินทร์ วิเศษสิงห์

  ชื่อ-นามสกุล : ณัฐณรินทร์ วิเศษสิงห์
  วัน เดือน ปีเกิด : 30 มีนาคม พ.ศ.2542
  ภูมิลำเนา : 10 หมู่ 3 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 098-5686064
  e-mail : bung704999@gmail.com

 18. ทัสนัย กุมารทิพย์

  ชื่อ-นามสกุล : ทัสนัย กุมารทิพย์
  วัน เดือน ปีเกิด : 15 พฤษภาคม พ.ศ.2543
  ภูมิลำเนา : 124 หมู่ 4 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 092-6090057
  e-mail : Thassanai15110@gmail.com

 19. นางสาววันวิสา นิลกลม

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันวิสา นิลกลม
  วัน เดือน ปีเกิด : 6 ธันวาคม 2542
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 33 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0925597411
  e-mail : wanwisa7411@gmail.com

 20. พฤฒพงศ์ ศิริลักษณ์

  ชื่อ-นามสกุล : พฤฒพงศ์ ศิริลักษณ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 28/ตุลาคม/2542
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่10 หมู่ 7 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0926269987
  e-mail : Odsirilak15110@gmail.com

 21. นางสาวบุญยาพร สุวรรณวงษ์

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญยาพร สุวรรณวงษ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 9 สิงหาคม 2542
  ภูมิลำเนา : 140 หมู่ 4 ตำบล ดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 0852125253
  e-mail : S9183@piyabut.ac.th

 22. สุกัญญา ดีอ้น

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สุกัญญา ดีอ้น
  วัน เดือน ปีเกิด : 2 กันยายน 2542
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่61 หมู่ 1 ตำบล หนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0616362637
  e-mail : sukanya15110@gmail.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: