ม.5/3 ปี 58

คำสั่ง  ให้นักเรียนกรอกประวัติสั้น ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง

ชื่อ-นามสกุล : ……………………
วัน เดือน ปีเกิด : …………………
ภูมิลำเนา :…………………………
โทรศัพท์ : ………………………
e-mail : ………………………

โฆษณา
 1. นาย ศุภชัย นามบุญศรี

  ชื่อ-นามสกุล : นาย ศุภชัย นามบุญศรี
  วัน เดือน ปีเกิด : 17/04/2541
  ภูมิลำเนา : 205 หมู่1 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0912623800
  e-mail : heartpca@gmail.com

 2. วรพันธ์ ทับทอง

  ชื่อ-นามสกุล : นายวรพันธ์ ทับทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 10 กุมภาพันธ์ 2542
  ภูมิลำเนา : 92 หมู่4 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0985361042
  e-mail : diaw2015@gmail.com

 3. นาย ชินวัตร คำมีรักษ์

  ชื่อ-นามสกุล :นาย ชินวัตร คำมีรักษ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 12 กันยายน 2541
  ภูมิลำเนา :74 หมู่6 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0981379520
  e-mail : chinnawat8887@gmail.com

 4. นาย ณัฐพล ขจิตตาภรณ์

  ชื่อ-นามสกุล : นาย ณัฐพล ขจิตตาภรณ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 24/04/2540
  ภูมิลำเนา : 124 หมู่6 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0985686115
  e-mail : nattaponbmc@gmail.com

 5. นาย ฐากูร อาจหาญ

  ชื่อ-นามสกุล : นาย ฐากูร อาจหาญ
  วัน เดือน ปีเกิด : 28 มีนาคม 2541
  ภูมิลำเนา : 81/2หมู่4 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0621287013
  e-mail : koon338@gmail.com

 6. นาย ไชยา วงษญาติ

  ชื่อ-นามสกุล : นาย ไชยา วงษญาติ
  วัน เดือน ปีเกิด : 18/03/2542
  ภูมิลำเนา :45 หมู่7 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0926468873
  e-mail : ccddee2541@gmail.com

 7. นางสาว ปภาวี ทองแก้ว

  นางสาว ปภาวี ทองแก้ว
  10/11/2541
  134 หมู่4 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี
  0926879681
  paphaweethongkeaw@gmail.com

 8. นางสาว ธิติมา ละอองบัว

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ธิติมา ละอองบัว ……………………
  วัน เดือน ปีเกิด : 07/11/1998 …………………
  ภูมิลำเนา : 206.ม.5 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี…………………………
  โทรศัพท์ : 0926089708………………………
  e-mail : thitimalaongbua@gmail.com………………………

 9. นาย ยุทธนา บุญกาญจนพานิชย์

  ชื่อ-นามสกุล: นาย ยุทธนา บุญกาญจนพานิชย์
  วัน เดือน ปีเกิด :28 พฤศจิกายน 2541
  ภูมิลำเนา: 58/1 หมู่7 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์: 0927086521
  e-mail : eant123456@gmail.com

 10. นางสาว ปภาวี ทองแก้ว

  ชื่อ-นามสกุล :นางสาว ปภาวี ทองแก้ว
  วัน เดือน ปีเกิด : 10/11/2541
  ภูมิลำเนา :134 หมู่4 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0926879681
  e-mail : paphaweethongkeaw@gmail.com

 11. นางสาว จุฑามาศ น้อยโมลา

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จุฑามาศ น้อยโมลา
  วัน เดือน ปีเกิด : 26 มิถุนายน 2541
  ภูมิลำเนา : 98 หมู่ 4 ต. บางกะพี้ อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0929010375
  e-mail : noimolamp@gmail.com

 12. น.ส ฉันสินี พีพืช

  ชื่อ-นามสกุล :น.ส ฉันสินี พีพืช………………
  วัน เดือน ปีเกิด : 31 ตุลาคม 2540…………………
  ภูมิลำเนา :…24หมู่1ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี………………………
  โทรศัพท์ :0613903643 ………………………
  e-mail :stanzasini23@gmail.com

 13. นายเจษฎากร ฉลี

  ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎากร ฉลี
  วัน เดือน ปีเกิด : 08/10/41
  ภูมิลำเนา :53/1 หมู่4 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0927953884
  e-mail : jaloveaof1100@gmail.com

 14. นางสาว นุจรี สุวรรณศรี

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นุจรี สุวรรณศรี
  วัน เดือน ปี : 24/07/40
  ภูมิลำเนา : 70/1 หมู่ 3 ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จะ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0929281586
  e-mail : snooksnooker90@gmail.com

 15. นางสาว เจนจิรา ฉลาดธรรม

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาว เจนจิรา ฉลาดธรรม
  วัน เดือน ปี : 27 พฤษฎาคม 2542
  ภูลำเนา : 114 หมู่ 10 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัทพ์ : 0615960443
  e-mail : janjian58janjian@gmail.com

 16. นาย ธีรภัทร แก้วม่วง

  ชื่อ-นามสกุล :นายธีรภัทร แก้วม่วง
  วัน เดือน ปีเกิด : 01/12/2541
  ภูมิลำเนา :24/4 ม.2 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0925629801
  e-mail : oneteeraphat@gmail.com

 17. นาย กิตติพงษ์ ประสมทอง

  ชื่อ-นามสกุล : นาย กิตติพงษ์ ประสมทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 12 / 01 / 2542
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 30/3 หมู่ 2 ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0983050179
  e-mail : kittiphong080157@gmail.com

 18. นาย เกริกพล ชัยพระคุณ

  ชื่อ-นามสกุล:เกริกพล ชัยพระคุณ
  วัน เดือน ปี :17/03/2542
  ภูมิสำเนา : บ้านเลขที่66หมู่5 ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  โทรสศัพ : 0861251227
  e-mail : fluke170342@gmail.com

 19. นาย ชยางกูร กลั่นแตง

  ชื่อ-นามสกุล : นาย ชยางกูร กลั่นแตง
  วัน เดือน ปีเกิด : 21 กุมภาพันธ์ 2542
  ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ 34 หมู่ 6 ตำบล หนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0984460830
  e-mail : Golflovetar@gmail.com

 20. นาย ณัฐพล หลวงสิทธิ์

  ชื่อ-นามสกุล :นาย ณัฐพล หลวงสิทธิ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 23/07/2541
  ภูมิลำเนา :21 ม.8 ต.ดอนดึง อบ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ :0871527763
  e-mail : Nattapon8916@gmail.com

 21. นางสาว ปรียานุช พานสบุตร

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ปรียานุช พานสบุตร
  วัน เดือน ปีเกิด : 30/05/2541
  ภูมิลำเนา : 39/1 หมู่3 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0915955654
  e-mail : bob454123@gmail.com

 22. นางสาว สังวาลย์ แสงคง

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สังวาลย์ แสงคง
  วัน เดือน ปีเกิด : 06/02/2542
  ภูมิลำเนา : 56/3 หมู่6 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0925596537
  e-mail : sangwan5638@gmail.com

 23. นางสาว นวรัตน์ ทองปรอน

  ชื่อ-นามสกุล : นวรัตน์ ทองปรอน
  วัน เดือน ปีเกิด : 23/11/2541
  ภูมิลำเนา : 168 หมู่ 1 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0904258172
  e-mail : Gingnawarat123@gmail.com

 24. นางสาว สุภาวี ทองแท้

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาว สุภาวี ทองแท้
  วัน เดือน ปีเกิด : 24/02/2541
  ภูมิลำเนา : 122 หมู่ 3 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0861306672
  e-mail : supawee1960@gmail.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: