ม.5/1ปี 58

คำสั่ง  ให้นักเรียนกรอกประวัติสั้น ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง

ชื่อ-นามสกุล : ……………………
วัน เดือน ปีเกิด : …………………
ภูมิลำเนา :…………………………
โทรศัพท์ : ………………………
e-mail : ………………………

โฆษณา
 1. นาย สุรสิทธิ์ โสนางาม

  ชื่อ-นามสกุล :นาย สุรสิทธิ์ โสนางาม
  วัน เดือน ปีเกิด :24ตุลาคม 2541
  ภูมิลำเนา 40หมู่2 ตำบล หนองทรายขาว อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ :0610921525
  e-mail sulasit230@gmail.com

 2. นางสาวเกศินี เจริญศรี

  ชื่อ-นามสกกุล : นางสาวเกศินี เจริญศรี
  วัน เดือน ปีเกิด : 31 ธันวาคม 2541
  ภูมิลำเนา : 95/16 หมู่7 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 061-4423907
  e-mail : kesinee2541@gmail.com

 3. นางสาว จุฑากาญจน์ จันทร์หงษ์

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จุฑากาญจน์ จันทร์หงษ์
  วัน เดือน ปีเกิด : 12 กุมภาพันธ์ 2542
  ภูมิลำเนา : 31 หมู่ 6 ตำบล สนามแจง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 061-5960479
  e-mail : Janhong2542@gmail.com

 4. นาย ณัฐนันท์ กนกเงิน

  ชื่อ-นามสกุล : นาย ณัฐนันท์ กนกเงิน
  วัน เดือน ปีเกิด : 12 กุมภาพันธ์ 2542
  ภูมิลำเนา : 171 หมู่ 9 ต.หินปัก อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0871172182
  e-mail : toeygie8977@gmail.com

 5. นางสาว ศุภมาศ ขันทอง

  ชื่อ-นามสกุล:นางสาว ศุภมาศ ขันทอง
  วัน เดือน ปี :27 พฤศจิกายน 2541
  ภูมิลําเนา:135 หมู่7 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพทร์: 0983759543
  e-mail: aii.zaa2541@gmail.com

 6. นาย เอนก แก้วอินทร์

  ชื่อ-นามสกุล:นาย เอนก แก้วอินทร์
  วัน เดือน ปีเกิด :7มกราคม 2541
  ภูมิลำเนา: 132หมู่1 ตำบล หนองกระเบียน อำเภอ บ้านหมี่่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์:0990158017
  e-mail zamaam01@gmail.com

 7. นางสาวรัตนาภรณ์ สวนศรี

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนาภรณ์ สวนศรี
  วัน เดือน ปีเกิด : 12ตุลาคม2541
  ภูมิลำเนา :242/1 ม.6 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0812968616
  e-mail : rattanaporneye@gmail.com

 8. นางสาวรัตติยากร แซ่เช้า

  ชื่อ-นามสกุล; นางสาวรัตติยากร แซ่เช้า
  วัน เดือน ปีเกิด; 28 ,มีนาคม, 2542
  ภูมิลำเนา; อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์; 0882414017
  e-mail ; Rattiyakron42@gmail.com

 9. นางสาว สุมิตรา เทียมคำ

  ชื่อ-นามสกุล:สุมิตรา เทียมคำ
  วัน เดือน ปีเกิด :9 ตุลาคม 2541
  ภูมิลำเนา: 130/1 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์:061-1046642
  e-mail: sumitra.thiamkham.nan@gmail.com

 10. นางสาวชลลัดดา นาคแก้ว

  ชื่อ-นามสกุล:นางสาวชลลัดดา นาคแก้ว
  วัน เดือน ปีเกิด:13 พฤศจิกายน 2541
  ภูมิลำเนา:37 หมู่1 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์:0933646315
  e-mail: yuy6251@gmail.com

 11. นางสาวนันทวัน ทองปรอน

  ชื่อ-นามสกุล :นางสาวนันทวัน ทองปรอน
  วัน เดือน ปีเกิด : 23 พฤศจิกายน 2541
  ภูมิลำเนา :168หมู่1 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ :0927086618
  e-mail : KB140457@gmail.com

 12. นางสาวรับขวัญ อินทศร

  ชื่อ-นามสกุล: นางสาว รับขวัญ อินทศร
  วัน เดือน ปีเกิด: 15 พฤศจิกายน 2541
  ภูมิลำเนา: 28หมู่3 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์:0944569136
  e-mail: dtk2499@gmail.com

 13. นาย เด่นชัย กระเป๋าทอง

  ชื่อ-นามสกุล : นายเด่นชัย กระเป๋าทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 30 กันยายน 2541
  ภูมิลำเนา ; 121/2 หมู่7 ต.ดพนทอง อ บ้านหมี่ จ ลพบุรี
  โทรศัพท์ ; 0984462181
  e-mail ; denchai15110@gmail.com

 14. นางสาวเมธิณี โคสจันทร์

  ชื่อ-นามสกุล:นางสาวเมธิณี โคสจันทร์
  วัน เดือน ปีเกิด: 21 เมษายน 2542
  ภูมิลำเนา :60/4 หมู่ 4 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์:0615797549
  e-mail: com8994@gmail.com

 15. นางสาววาสนา โพธิ์ทอง

  ชื่อ-นามสกุล :นางสาววาสนา โพธิ์ทอง
  วัน เดือน ปีเกิด : 19 กุมภาพันธิ์ 2542
  ภูมิลำเนา : 92 หมู่4 ต.บางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ :0928507214
  e-mail : wassana2894@gmail.com

 16. นางสาว.สวิมล ทำชอบ

  ชื่อ-นามสกุล:นางสาว.สวิมล ทำชอบ
  วัน เดือน ปีเกิน:16 พฤศจิกายน 2542
  ภูมิลำเนา:86 ม.6 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์:0614912417
  e-mail : jaabsawimol@gmail.com

 17. นางสาว รัตนาภรณ์ แสงมณี

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาว รัตนาภรณ์ แสงมณี
  วัน เดือน ปีเกิด : 10 ธันวาคม 2541
  ภูมิลำเนา : 4 หมู่ 8 ต.หนองกระเบียน อ. บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 081-4149558
  e-mail : Oxxyco2@gmail.com

 18. นายวงศกร กระตุดเงิน

  ชื่อ-นามสกุล:นายวงศกร กระตุดเงิน
  วัน เดือน ปีเกิด:13 ตุลาคม 2541
  ภูมิลำเนา:141 ม.2 ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์:0823554749
  e-mail: wong_131041@gmail.com

 19. นางสาวมลฤดี ดวงสีแก้ว

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมลฤดี ดวงสีแก้ว
  วัน เดือน ปีเกิด : 12 กันยายน 2541
  ภูมิลำเนา :36/3 หมู่5 ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0616071684
  e-mail : Thetike2541@gmail.com

 20. นาย เกษม หนุนบุญ

  ชื่อ-นามสกุล : นาย เกษม หนุนบุญ
  วัน เดือน ปีเกิด :5 ตุลาคม 2541
  ภูมิลำเนา 66/1 หมู่4 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ :0983966042
  e-mail :Sem8975@gmail.com

 21. น.ส.อภิญญา สร้อยนาค

  ชื่อ-นามสกุล :นางสาวอภิญญา สร้อยนาค
  วัน เดือน ปีเกิด :26 สิงหาคม 2542
  ภูมิลำเนา : 22 หมู่ 4 ตำบล หินปัก อำเภอ บ้านหมี่่ จังหวัด ลพบุรี 15110
  โทรศัพท์ : 0613906710
  e-mail : boongzab2642@gmail.com

 22. นาย เกษม หนุนบุญ

  ชื่อ-นามสกุล : นาย เกษม หนุนบุญ
  วัน เดือน ปีเกิด :5 ตุลาคม 2541
  ภูมิลำเนา : 66/1 หมู่4 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0983966042
  e-mail : Sem8975@gmail.com

 23. นางสาว สุราพร หนองเต่า

  ชื่อ-นามสกุล :นางสาว สุราพร หนองเต่า
  วัน เดือน ปีเกิด : 15 มิถุนายน 2541
  ภูมิลำเนา : 129/1 หมู่ 4 ตำบล ชอนม่วง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0989783519
  e-mail : tangmo9005@gmail.com

 24. นาย ณัฐพล มีมั่งคั่ง

  ชื่อ-นามสกุล : ณัฐพล มีมั่งคั่ง
  วัน เดือน ปีเกิด : 15 กันยายน 2541
  ภูมิลำเนา :45 หมู่ 3ตำบล หินปัก อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 085-4202314
  e-mail : boatza11999@gmail.com

 25. นางสาวกมลธิดา ลอยลม

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลธิดา ลอยลม
  วัน เดือน ปีเกิด : 7 ธันวาคม 2541
  ภูมิลำเนา : 48/1 หมู่1 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  โทรศัพท์ : 0984815218
  e-mail : loylom0707@gmail.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: